Bestuurlijk functioneren

Naam

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Huizen

Contactgegevens

Postbus 1155
1270 BD  Huizen

tel. 06 2094 3317

 

Bestuur

Het bestuur van de VPTZ Huizen is verantwoordelijk voor het beleid van de stichting en houdt toezicht op die uitvoering. De bestuursleden worden benoemd voor vier jaar en kunnen een keer worden herbenoemd. Elders op deze website vindt u onder de tab VPTZ Huizen/ Bestuur de huidige bestuurssamenstelling.


Beleidsplan

De VPTZ Huizen is opgericht in 2001 en maakt deel uit van de landelijke vereniging VPTZ met ruim 200 aangesloten organisaties. Door het lidmaatschap van de landelijke vereniging is de VPTZ Huizen verplicht te voldoen aan bepaalde eisen, onder andere op het gebied van transparantie, kwaliteit en goed bestuur.

 

Doelstelling

Volgens artikel 2 van de statuten stelt onze stichting zich ten doel om vanuit christelijke naastenliefde mensen in hun laatste dagen te ondersteunen en bij te staan ongeacht hun geloofsovertuiging.

Dit komt in de praktijk neer op het geven van aanvullende zorg, in samenwerking met eerstelijns en mantelzorg, om mensen in hun laatste levensfase zoveel mogelijk thuis zorg te bieden, zodat ze uiteindelijk ook thuis kunnen sterven.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

De activiteiten van de VPTZ worden beschreven in het jaarverslag. Dat is elders op deze website in te zien onder de tab: VPTZ Huizen/Jaarverslagen.

 

Financiële verantwoording:

De VPTZ Huizen is een stichting zonder winstoogmerk die haar activiteiten kan ontplooien dankzij een subsidie van het ministerie van VWS. De financiële verantwoording van de VPTZ staat in de jaarrekening die ieder jaar door het bestuur wordt vastgesteld en aan de subsidiegever wordt verstrekt.