Jaarverslagen

Jaarverslag 2014

 

Interkerkelijke Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Huizen

Inleiding

De Interkerkelijke Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Huizen is een samenwerkingsverband van verschillende kerken in Huizen. Op grond van de statuten van de Stichting leveren wij hulp aan een ieder, ongeacht afkomst of geloofsovertuiging.

Het christelijk geloof is de bron van waaruit wij als vrijwilligers, coördinatoren en bestuur werken in het omzien naar en het “er zijn” voor onze medemens in nood.

Wij stellen ons als doel aanvullende hulp, begeleiding en ondersteuning te bieden aan stervenden en mensen in hun naaste omgeving. Wij bieden deze ondersteuning aan terminale patiënten, die thuis willen sterven en nog een levensverwachting hebben van ongeveer drie maanden. Onze inzet is aanvullend op die van mantelzorgers en professionele hulpverleners.

Naast de vrijwillige coördinatoren zijn het de onmisbare vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om met een luisterend oor, inlevingsvermogen, integer en betrouwbaar de stervende mens en de familie bij te staan in de laatste levensfase.

Als bestuur zeggen wij de coördinatoren en vrijwilligers hartelijk dank voor hun inzet in 2014.

Bestuurlijke aangelegenheden

Tijdens een bestuursvergadering in september namen we afscheid van Rini Gilissen. Ruim acht jaar heeft zij haar bijdrage met veel betrokkenheid aan het bestuurlijk werk van de VPTZ geleverd. Haar opvolgster is Elly Herms-Bode. Tevens hebben we in de persoon van Jeannette Sebel de vacante plaats kunnen vervullen. We zijn blij dat we weer als voltallig bestuur kunnen functioneren en dat we de vertegenwoordiging uit verschillende denominaties hebben kunnen behouden.

Nieuwe samenstelling van het bestuur  

  • Hermine Kos            Voorzitter                                      Chr. Geref. Kerk
  • Dick van Dijk            Secretaris                                      PKN
  • Henk Zeeman           Penningmeester                           PKN (Hervormde Gemeente)
  • Hanneke Bakker      Contact regio-overleg                  Geref. Kerk Vrijgemaakt
  • Elly Herms                                                                        RK parochie
  • Jeannette Sebel                                                                PKN (Hervormde Gemeente)

Coördinatoren

  • Geertruida Rebel
  • Henny Westland

De coördinatoren zijn de verbindende schakel tussen het bestuur en de vrijwilligers. Zij informeren het bestuur onder andere over de gang van zaken en de ervaringen rond de inzet van vrijwilligers. Tevens hebben de coördinatoren de dagelijkse leiding over toewijzing van vrijwilligers aan cliënten en de intake van nieuwe cliënten.

Wij zijn door de Belastingdienst officieel erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat donateurs een schenking bij hun Belastingopgave (IB) kunnen opvoeren als gift.

Onze Stichting is lid van het Landelijk Steunpunt Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ). Daarnaast zijn wij aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg Gooi en Vechtstreek.

Veranderingen in de organisatie

Onze Stichting maakte gedurende het verslagjaar deel uit van de SOVTZ ’t Gooi (Samenwerkende Organisaties Vrijwilligers Terminale Zorg). In het jaarverslag 2012/2013 is beschreven dat de financiën een punt van zorg waren. De regionale organisatievorm met een beroepscoördinator was door een verminderd aantal inzetten in de gehele regio niet langer financieel houdbaar. Een commissie, samengesteld uit de besturen van Huizen en Hilversum en een afgevaardigde van Versa, heeft verschillende organisatievormen onderzocht.

Het bestuur van de VPTZ-Huizen vond het belangrijk dat het uiteindelijk te nemen besluit gedragen zou worden door de coördinatoren en de vrijwilligers. Met hen is over een paar varianten gesproken waarbij de vrijwilligers hebben aangegeven heel graag vanuit de christelijke identiteit te blijven werken.

Het bestuur van de VPTZ-Huizen heeft besloten per 1 januari 2015 als zelfstandige organisatie verder te gaan. De Stichting SOVTZ ’t Gooi is per 31 december 2014 opgeheven.

Op onze nieuwe website www.terminalezorg-huizen.nl is allerlei informatie over het werk van de VPTZ Huizen te lezen.

Vrijwilligers en coördinatoren

In het verslagjaar werkten wij met twee vrijwillige coördinatoren, één vrijwillige secretaresse en ca. acht vrijwilligers voor de taken bij de cliënten.

Er is afscheid genomen van één vrijwilliger en gelukkig hebben we ook weer een nieuwe vrijwilliger mogen verwelkomen.

Een gift van Monuta is ingezet voor bijscholing van vrijwilligers.

In het jaar 2014 was het aantal inzetten gelijk aan het voorgaande jaar. Aan 5 cliënten is hulp geboden. Het aantal inzeturen bedroeg 78,5.

Op diverse manieren is er door de coördinatoren en vrijwilligers aan de p.r. gewerkt. Er is een inloopochtend gehouden om op een meer vrijblijvende manier informatie te verstrekken. Hieraan voorafgaand heeft een artikel in de plaatselijke bladen gestaan. De coördinatoren hebben diverse contacten met thuiszorgorganisaties en zorginstellingen.

Financiële zaken

Tot nu toe zijn ondanks de teruggelopen inzetten de financiën nog gezond. Begin 2014 heeft onze stichting een waarderingsbijdrage van € 1100 ontvangen van de gemeente Huizen. Daarnaast hebben we van Monuta een gift van € 650 gekregen. In 2014 bedroegen onze uitgaven € 3795. Het verslagjaar was het laatste jaar waarin de VPTZ Huizen vanuit de SOVTZ ’t Gooi een subsidiebedrag per inzet kreeg toegekend. Omdat aan de SOVTZ een professionele coördinator was verbonden, was het subsidiebedrag per inzet hoger dan de bedragen die we vanaf 2015 zullen ontvangen. Anderzijds waren de kosten vanwege de beroepskracht veel hoger.

Met de coördinatoren en de vrijwilligers is de financiële situatie besproken en is nagegaan op welke posten we kunnen bezuinigen. Het streven is de begroting op € 3500 à € 4000 te stellen.

Door de lagere inzetaantallen is onze financiële positie toch wat precair geworden. Dit heeft op ons verzoek geleid tot een garantstelling van het budget voor 2014 door de diaconie van de Hervormde Gemeente.

Het bestuur heeft, na controle van de financiële jaarstukken door de kascommissie, de penningmeester kunnen dechargeren van zijn verantwoordelijkheid voor het gevoerde financieel beleid.

invoegen fin gegevens

Tenslotte

Onze hulp is kosteloos en snel inzetbaar. Ook als er reeds mantelzorg of professionele zorg wordt verleend, kunnen wij aanvullende hulp bieden op meerdere dagdelen per week. Ons vrijwilligerswerk staat niet altijd in het brandpunt van de belangstelling. Hoewel wij werken aan onze public relations, is er sprake van een relatieve onbekendheid van ons werk en de mogelijkheden die wij kunnen bieden.

Voor zorgaanvragen kunt u contact opnemen met één van onze coördinatoren op het telefoonnummer 06-209.433.17. Ook met vragen over ons werk of aanmelding als vrijwilliger zullen zij u graag te woord staan.